Privacyreglement

Privacyreglement van Stichting Dutch Time|| Omschrijving
Stichting Dutch Time behandelt persoonlijke gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle overige wet- en regelgeving die van toepassing is.

Stichting Dutch Time wil iedere deelnemer een prettige en veilige leeromgeving bieden. Het onderstaande privacyreglement is er om de kwaliteit te waarborgen van de diensten die Stichting Dutch Time levert en alle deelnemers en personen veiligheid te bieden met betrekking tot hun persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie.

Dit reglement ligt ter inzage voor personeel en deelnemers aan onze cursussen en er wordt melding van gemaakt tijdens de intake en inschrijving. Daarnaast zal het privacyreglement op de website worden geplaatst.

Het privacyreglement is van toepassing op het gehele proces van persoonsgegevensverwerking binnen Stichting Dutch Time en zal hieronder worden toegevoegd.

Daarnaast informeren wij al onze medewerkers over het privacyreglement op het moment dat ze in dienst of anderszins verbonden zijn aan Stichting Dutch Time. Zij moeten allemaal een geheimhoudingscontract tekenen bij indiensttreding. Dit houdt in dat alle medewerkers geheimhoudingsplicht hebben en informatie niet mogen door spelen naar derden. 

Hoe worden de gegevens beschermd

 • Dossiers, rapportages en persoonsgegevens worden in dossierkasten bewaard, waar een slot op zit.
 • Deze gegevens worden in de kantoorruimte bewaard die ook met een slot afgesloten wordt.
 • Alleen de medewerkers die bij deze gegevens mogen komen krijgen toegang tot de sleutel.
 • Elke medewerker tekent een geheimhoudingscontract.
 • De gegevens op de computer worden beschermd door een wachtwoord.
 • Alleen de mensen die toegang mogen hebben tot de gegevens krijgen een wachtwoord.
 • Wachtwoorden worden eens in de zoveel tijd gewijzigd.
 • Computerschermen worden zo neergezet dat voor anderen niet zichtbaar is wat er op het scherm gebeurd.

Privacyreglement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Dutch Time
Leyenseweg115 C
3721 BC, Bilthoven

0628661032
info@dutchtimeschool.nl

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle handmatige, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen door de verantwoordelijke (Stichting Dutch Time) van persoonsgegevens, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een cursusdossier zijn opgenomen.

Het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Dutch Time verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via persoonlijke gesprekken, de website, e-mail en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Stichting Dutch Time verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Land van herkomst
 • Moedertaal
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • CV
 • Studie en werkervaring
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Contractnummer
 • Leerprofiel
 • Alfabetiseringsprofiel
 • Informatie over inburgeringstermijn
 • Handtekening
 • IBAN

Doeleinden

Stichting Dutch Time verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Bewaken van de inburgeringstermijn;
 • Dossiervorming ten behoeve van DUO;
 • Dossiervorming ten behoeve van Blik op Werk;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de Wet Inburgering.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Stichting Dutch Time hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Stichting Dutch Time persoonsgegevens uitwisselen. Stichting Dutch Time kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Dutch Time aan een wettelijke verplichting moet voldoen Stichting Dutch Time zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen. Uw gegevens worden in elk geval verstrekt aan DUO, Servicecentrum Inburgering indien u valt onder de Wet Inburgering.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese

Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER door Stichting Dutch Time verwerkt.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Dropbox, Google Drive, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Stichting Dutch Time zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Stichting Dutch Time zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting Dutch Time passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Stichting Dutch Time een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen maximaal 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Stichting Dutch Time verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het meldpunt privacy van Stichting Dutch Time:

Stichting Dutch Time
Leyenseweg115 C

3721 BC, Bilthoven

0628661032

info@dutchtimeschool.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dutch Time, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Dutch Time kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om de website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

The online ascii art generator can convert text to multiline character matrixes. Make your text more fancy with these effects.